TPM metoda – celovito produktivno vzdrževanje

TPM metoda – Total productive maintenance oziroma celovito produktivno vzdrževanje je metoda – projekt – miselnost, ki zelo intenzivno poseže v navade in način dela tako vzdrževanja kot proizvodnje. Dobro vzdrževan strojni park je osnova za visoko učinkovitost – produktivnost. Sam pristop, vpeljava metode, je odvisen od pravilno zastavljene strategije in postavitve organizacije TPM, ki bo skrbela za postopno vpeljavo metode v okviru lean proizvodnje. Prav tako je ključna izbira pravega koordinatorja TPM, ki vodi interno projekt in skrbi za nemoteno delo vseh timov TPM. Zadolžitve koordinatorja TPM so odvisne od velikosti podjetja in intenzivnosti same vpeljave.

Lahko rečemo, da je to 1. metoda v učinkoviti proizvodnji.

Koristi metode TPM

 • Daljša življenjska doba strojev
 • Maksimalna izkoriščenost stroja
 • Večja učinkovitost strojev
 • Hitrejša menjava orodij ob menjavi izdelkov
 • Manj okvar, zastojev, nezgod in nesreč – boljša zanesljivost
 • Manj nenačrtovanih vzdrževanj
 • Višji OEE
 • Nižji stroški proizvodnje
 • Višja morala (zaposleni so »lastniki« strojev in odgovorni za vzdrževanje opreme, so ponosni na svoje dosežke)
 • Boljša kakovost izdelkov (večje zadovoljstvo strank)
 • Odpravljanje majhnih težav, preden preidejo v večje
 • Manjša zaloga rezervnih delov
 • Nižji obratovalni stroški
 • Večji prenos znanja med zaposlenimi
 • Čistejše, bolj urejeno varno in ergonomsko delovno okolje – varnejše delovno okolje
 • Izboljšana podoba podjetja
 • Razvoj kompetenc zaposlenih

Ključna vprašanja pred vpeljavo metode v podjetje:

Kakšen je odnos med oddelki vzdrževanja in proizvodnje?
So vzdrževalni procesi podvrženi stalni optimizaciji?
Kakšna je stroškovna učinkovitost vzdrževalnega sistema?
Na kakšnem nivoju je lean proizvodnja?

TPM metoda

Celovito produktivno vzdrževanje (TPM metoda)

Metoda TPM izvira iz Japonske. Naš pristop, katerega uporabljamo v podjetju Lean Rešitve pa združuje Japonske preverjene prakse in Evropsko miselnost zaposlenih, ki je ključna pri uspešni vpeljavi TPM metode v podjetje. Konec koncev je metoda tako uspešna kolikor uspešno jo skupaj uporabljajo vzdrževalci in proizvodnji delavci. Vrsto let sodelujemo z Mednarodnim TPM Inštitutom iz Amerike, ki je japonsko metodo TPM prilagodil Ameriškim in kasneje Evropskim podjetjem.

Ključni kazalnik pri vpeljavi metode TPM je kazalnik OEE (overall equipment effectiveness) saj na najboljši način pokaže uspešnost pri optimizaciji procesov. Tako imajo vsi TPM timi enega od ključnih kazalnikov uspešnosti prav OEE. Vsak TPM tim v okviru razvite Lean Rešitve miselnosti »moj stroj – moja odgovornost« skrbijo za zmanjševanje zastojev in s tem pripomorejo k povečevanju OEE.

Da lahko podjetje vidi prve rezultate in prvo optimizacijo procesov potrebuje pravilno zastavljen pristop k projektu TPM. Vsaka sprememba navade potrebuje svoj čas zato v podjetju Lean Rešitve TPM metodo vpeljujejo postopoma v treh korakih:

Lean Rešitve pristop:

Lean Resitve vedenje

TPM stebri

TPM metoda 1. korak – pilotna faza (TPM nivo 1)

V tej fazi oblikujemo TPM pilotno organizacijo, določimo koordinatorja TPM, izberemo člane TPM timov, ki morajo biti iz različnih oddelkov, izberemo pilotne stoje in/ali linije, skupaj izvedemo začetno analizo stanja, pripravimo vse potrebno za samostojno vzdrževanje, vizualizacijo TPM in uredimo delovno mesto s podporo metode 5S. Z metodo SFM (shop floor management) pa si pomagamo pri postavitvi kazalnikov in merljivih mejnikov.

TPM metoda 2. korak – polovična razširitev (TPM nivo 2)

V fazi 2 dobre interne prakse postopoma razširimo na ostale oddelke, ki skupaj s pilotnimi tvorijo hrbtenico proizvodnega procesa. Člani pilotnih timov se pridružijo razširitvenim timom, saj imajo ključno znanje pridobljeno v pilotni fazi. V drugem koraku je poudarek na optimizaciji vzdrževalnih procesov in postopnem izboljševanju proizvodnih kazalnikov, kot je OEE. Timi preko Lean Rešitve vprašalnikov pripravljajo optimizacijo svojih procesov na področju vzdrževanja, varnosti, kakovosti, produktivnosti in timske dela.

TPM metoda 3. korak – celovita razširitev (TPM nivo 3)

V zadnjem razširitvenem koraku se vključijo vsi oddelki in pod sistemi. Stabilno delo v pilotnih in razširitvenih timih je predpogoj za TPM nivo 3, saj je pri tem koraku pomembno, da vsi TPM timi delujejo samostojno in sami v svoji organizaciji optimirajo procese in skupaj odpravljajo težave, ki se pojavljajo na GEMBA nivoju. Glavni kazalniki učinkovitosti, kot je OEE, se v tem nivoju poveča, povratek investicije (vrnitev naložbe) na projektu je izjemen. Prihranki vzdrževalnega sistema so na nivoju najboljših podjetji. Timski duh in povezanost zaposlenih pa je na zelo visokem nivoju.

PONUDBA:

TPM Analiza stanja

  • Izvede se 3-urna analiza trenutnega stanja nivoja TPM metode
  • Jasno prikazani potenciali za izboljšanje
  • Dobro vpeljani deli TPM se ovrednotijo in jih smiselno primerijo z „BIC“
  • Ocenitev poteka v proizvodnji skupaj z dogovornimi za proces
  • Preverijo se vsi vitalni deli, pomembni za stabilno delovanje strojev in opreme
  • Vprašanja so pripravljena na osnovi dolgoletnih izkušenj z vpeljavo metode TPM
  • Na koncu pripravimo predloge pri vprašanjih

 • Podjetje pridobi koristne nasvete v katero smer oz. področje se mora usmeriti, da bo dvignilo nivo TPM metode
Statistika

TPM analiza

Delavnica

 • Delavnica TPM se izvede v 5 svetovalnih dneh
 • V okviru delavnice se vzpostavi začetni – pilotni TPM nivo z merljivimi rezultati
 • Pripravijo se vsi pogoji za nadaljnjo razširitev in/ali vstop v TPM projekt
TPM 5 dni

TPM delavnica

Projekt

 • TPM projekt je večmesečno oz. večletno vpeljevanje celostne metode TPM.
 • V okviru projekta se razvije močna kultura, ki samostojno optimizira procese
 • Z ali brez neodvisnega intervalnega preverjanja s strani Mednarodnega TPM Inštituta
TPM koraki

Koraki TPM metode

V okviru TPM projekta vedno predlagamo vpeljavo tudi ostalih metode, kot so: VSM, TPM5SKaizen,SMED,SFM. …, saj se vse metode dopolnjujejo in skupaj ob pravilni vpeljavi tvorijo pravo vitko kulturo.

Za več informacij nas kontaktirajte.

Kratka video predstavitev TPM metode.

S pomočjo Lean metod, strukturirano odpravljamo izgube in aktivnosti brez dodane vrednosti. Ekipno delo in sodelovanje med različnimi službami je pomembno, za napredek podjetja pri tem pa zagotavljamo odlično uporabniško izkušnjo in zagotovilo povratka investicije.

sl_SISlovenščina