Integrirano rješenje za optimizaciju proizvodnje (industrijski spyder)

Cilj projekta je razvoj integriranog sustava (rješenje za optimizaciju proizvodnje - industrijski spyder). Svrha je praćenje proizvodnje, koja prikuplja, analizira i obrađuje industrijske podatke pomoću rješenja, temeljenih na naprednim senzorima, blockchain tehnologije i analitici, korištenjem metoda umjetne inteligencije. Istodobno, u stvarnom vremenu povezuje tri glavna čimbenika svake proizvodnje: čovjek - stroj - alat.

Iznos ukupnih troškova operacije: 5.790.215,25 €

Iznos sufinanciranja: 2.327.671,70 €

Investiciju sufinanciraju Republika Slovenija i Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)

rešitev za optimizacijo proizvodnje (industrial spyder)Integralno rješenje za optimizaciju proizvodnje (industrial spyder) - sažetak web stranice

Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) predstavlja finančni instrument evropske kohezijske politike za obdobje 2007-2013. ESRR, skupaj z Evropskim socialnim skladom, sodi v okvir Strukturnih skladov, ki predstavljata del proračuna Skupnosti. Črpanje sredstev strukturnih skladov se izvaja po principu deljene odgovornosti med Evropsko komisijo in organi držav članic. Tako je Slovenija za obdobje 2007-2013 pripravila dva operativna programa, in sicer Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) in Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), za katera se uporablja finančni instrument ESRR za namene cilja 1 (»konvergenca«) evropske kohezijske politike. Poleg tega predstavlja ESRR finančni instrument cilja 3 (»evropsko teritorialno sodelovanje«).

Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah Skupnosti. ESRR tako prispeva k zmanjševanju vrzeli med stopnjami razvitosti različnih regij. Gre za regije z najbolj omejenimi možnostmi, vključno s podeželskimi in mestnimi območji, nazadujoče industrijske regije, območja z geografskimi in naravnimi ovirami, kot so otoki, gorska območja, redko poseljena območja in mejne regije. Pri tem ESRR izvaja prednostne naloge Skupnosti, zlasti potrebo po krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Europski fond za regionalni razvoj ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji balansiranjem regionalnih neravnoteža.

Uz pomoć Lean metoda eliminiramo gubitke i aktivnosti bez dodane vrijednosti na strukturiran način. Bitan je timski rad i suradnja između različitih odjela, a za napredak tvrtke osiguravamo izvrsno korisničko iskustvo i povrat ulaganja.

hrHrvatski